Ön Bilgilendirme Formu

1. KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI'nın,SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatıbelirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı TüketicilerinKorunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve UsulleriHakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinikapsamaktadır.

İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekte ALICI, sözleşmekonusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargoücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girdiğinive bu konuda bilgilendirildiği peşinen kabul etmektedir.

 2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

:

Ezgi Sezer

Adresi

:

Acıbadem Mah. Fatih Sok. No:16/C Kadıköy İstanbul

Telefon

:

0530 681 9876

Eposta adresi

:

storebygiyenbayan@gmail.com

 3. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim Edilecek Kişi

:

{{shipping_address|firstname}} {{shipping_address|lastname}}

Teslimat Adresi

:

{{shipping_address|company}}
{{shipping_address|address_1}}
{{shipping_address|address_2}}
{{shipping_address|postcode}}
{{shipping_address|zone}} / {{shipping_address|city}} / {{shipping_address|country}}

Telefon

:

...

Email/Kullanıcı Adı

:

...

 4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Satıcı tarafından tedarih edilecek olan, işbu Ön Bilgilendirme Formu'na konu ürünlerin temel özellikleri aşağıdaki gibidir; 

Ürün Cinsi/Türü

:

{{totals|products}}

Satış Fiyatı (KDV dahil): 

:

{{totals|price}}

Kargo Ücreti

:

{{totals|cargo}}

Toplam

:

{{totals|sum}}

Ödeme Şekli ve Planı

:

{{payment_method|title}}

Teslimat Adresi 

:

{{shipping_address|company}}
{{shipping_address|address_1}}
{{shipping_address|address_2}}
{{shipping_address|postcode}}
{{shipping_address|zone}} / {{shipping_address|city}} / {{shipping_address|country}}

Fatura Adresi

:

{{payment_address|company}}
{{payment_address|address_1}}
{{payment_address|address_2}}
{{payment_address|postcode}}
{{payment_address|zone}} / {{payment_address|city}} / {{payment_address|country}}

Sipariş Tarihi

:

{{date}}

Teslimat Tarihi

:

{{delivery}}

Teslimat Şekli

:

{{shipping_method|title}}

 5. GENEL HÜKÜMLER

 5.1. ALICI, https://store.giyenbayan.tv
internetsitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekliile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronikortamda gerekli teyidi verdiğini kabul,beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesininkurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhilfiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

 5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kaliteve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildireceğini, 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu ÖnBilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptale dilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 10 gün içinde kendisine nakden vedefaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı

:

{{payment_address|firstname}} {{payment_address|lastname}}

Adresi

:

{{payment_address|company}}
{{payment_address|address_1}}
{{payment_address|address_2}}
{{payment_address|postcode}}
{{payment_address|zone}} / {{payment_address|city}} / {{payment_address|country}}

Telefon

:

...

Faks

:

...

Email/Kullanıcı Adı

:

...

Fatura Teslim

:

Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde,ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihindenitibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluküstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmedencayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise,bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Alıcı cayma hakkınınkullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI'ya yöneltmiş olmasıgerekmektedir. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangibir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlardave siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusundaaçık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir veALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkı süresi sona ermedenönce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerindecayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicininonayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkıkullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ yaaittir.

 7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlüksüre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta veya eposta ile yazılı bildirimdebulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılmasıhalinde,

 7.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürününfaturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederkenkurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesigerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADEFATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 7.2.2. İade formu,

 7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsastandart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesigerekmektedir.

 7.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasındanitibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borçaltına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malıiade almakla yükümlüdür.

 7.2.5. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malındeğerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranındaSATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 7.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICItarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halindekampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişiselihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeyeelverişli olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, ambalajıaçılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadeedilebilir. 

8.2. İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasından doğanihtilaflarda, Bakanlıkça ilan edilen değere kadar ALICI’ nın mal veya hizmetisatın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ileTüketici Mahkemeleri yetkilidir.

8.3. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmetisatın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakemheyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgileraşağıdadır:

01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

Değeri 2.320,00 TL’nin (İki Bin Üç Yüz Yirmi Türk Lirası)altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 3.480,00TL’nin (Üç Bin Dört Yüz Seksen Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda İlTüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.320,00TL- 3.480,00 TL (İki Bin Üç Yüz Türk lirası ile Üç Bin Dört Yüz Seksen TürkLirası) arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruzorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici HakemHeyetlerine başvuru yapılamamaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

SATICI

:

Ezgi Sezer

ALICI

:

{{payment_address|firstname}} {{payment_address|lastname}}

TARİH

:

{{date}}